Bruksvilkår

Our Terms of Use is translated solely for information purposes. We have tried to translate as accurately as possible. However, we are not liable for incorrect translation and in case of conflicts or difference of interpretation between this translated Terms of Use and the English Terms of Use, the English Terms of Use will prevail. English Terms of Use

Innledning

På nettsiden www.Spillespill.no (heretter kalt “Nettsiden”) kan du spille spill, abonnere på nyhetsbrevet, opprette din egen profil der du kan samle favorittspillene dine og skrive meldinger. Det finnes også forskjellige måter å samle poeng på. Med disse poengene kan du blant annet kjøpe nye funksjoner til din profil i butikken på Nettsiden.

For å kunne utnytte alt som Nettsiden har å by på, må du også respektere og overholde et par regler. Disse reglene, samt de øvrige reglene og forpliktelsene som gjelder for Spillespill.no, står beskrevet nedenfor. Vi anbefaler deg å lese de nedennevnte bruksbetingelsene for Spillespill.no nøye.

Spillespill.no inngår i Admeen B.V. og er registrert i Handelskammeret under nummer 08154287.

Artikkel 1. Når gjelder bruksbetingelsene?

Bruksbetingelsene gjelder for avtalen mellom Spillespill.no og enhver bruker av nettsiden. Dette omfatter i det minste muligheten til å spille spill, opprette og bruke en profil, samt bestille og ta imot nyhetsbrevet.

Enhver som inngår avtalen med Spillespill.no, enhver som spiller spill på nettsiden, og enhver som besøker profildelen er en Bruker av Nettsiden. Brukeren kan være en fysisk person eller en juridisk person.

Disse bruksbetingelsene gjelder ikke for tredjeparters nettsider. Nettsiden omfatter lenker til tredjeparters nettsider. Det er tydelig at du forlater www.Spillespill.no , når du klikker på en lenke til en tredjeparts nettside. Fra det øyeblikket du forlater www.Spillespill.no, gjelder betingelsene som leverandøren av den nye nettsiden angir. Vi anbefaler derfor at du også leser grundig betingelsene som gjelder der.

Artikkel 2. Hvordan opprettes en avtale?

Avtalen opprettes ved at du (Brukeren) registrerer deg via Nettsiden.

Avtalen opprettes også ved at du (Brukeren) bruker nettsiden.

Spillespill.no forbeholder seg retten til å avvise en Bruker uten å angi noen grunn eller årsak.

Artikkel 3. Betingelsene for bruk av Nettsiden

For å få bruke Nettsiden skal du være minst 16 år gammel, eller ha tillatelse fra dine foreldre (heretter kalt “Foreldrene”) eller din verge til å bruke Nettsiden. Nettsiden gjør deg oppmerksom på dette. Spillespill.no går ut fra at alle Brukere er 16 år eller eldre, eller at deres foreldre har gitt dem tillatelse til å bruke Nettsiden.

For å kunne opprette og bruke en profil trenger du et brukernavn og et kodeord. Disse må du velge selv. Brukernavnet får ikke være det samme som det til en annen Bruker. Etter registrering og verifisering av din e-postadresse har du adgang til din profil med ditt brukernavn og kodeord så lenge avtalen varer. Du må holde kodeordet hemmelig. Spillespill.no skal kunne regne med at en Bruker som melder seg på Nettsiden virkelig er Brukeren. Spillespill.no er ikke ansvarlig for misbruk av kodeord. Du må advare Spillespill.no hvis du har mistanke om at ditt kodeord blir brukt av andre. I så fall har Spillespill.no rett til å treffe målrettede foranstaltninger.

Spillespill.no kan fjerne en Bruker eller deaktivere ham/henne uten å oppgi noen grunn.

Spillespill.no har rett til å endre programvaren til Spillespill.no med henblikk på å forbedre funksjonene og utbedre feil.

Du må sørge for å holde opplysningene i din profil oppdatert. Hvis du får en ny e-postadresse, må du skifte ut din gamle adresse med den nye.

Du må holde deg borte fra ikke-tillatt bruk av Nettsiden, og du må oppføre deg i overensstemmelse med det som Spillespill.no kan forvente seg av en forsvarlig Bruker av Nettsiden. Dette betyr i hvert fall at du ikke får skade Nettsiden eller bruke den til egen fordel.

Hvis du likevel handler i strid med Bruksbetingelsene har Spillespill.no rett til å nekte deg adgang til Nettsiden, fjerne deg fra Nettsiden og blokkere din adgang til Nettsiden og dens muligheter, uten å oppgi noen grunn.

Artikkel 4. Profilregler

Disse reglene gjelder for alle profilens funksjoner.

Du må unngå ulovlig bruk av din profil på Nettsiden, og du må oppføre deg i overensstemmelse med det som kan forventes av en forsvarlig Bruker av Nettsiden.

Dette betyr i hvert fall at du må overholde alle forskriftene som er nevnt på Nettsiden, eller de forskrifter/påbud i forbindelse med din profil som er rettet direkte mot deg, herunder påbud fra Spillespill.no’s personale /moderatorer. Dessuten mål du ikke forstyrre andre Brukere. Dette betyr også at du ikke får oppgi upassende opplysninger, og at du ikke får endre, slette eller ubrukeliggjøre meldinger fra Spillespill.no eller fra andre Brukere.

Upassende opplysninger er opplysninger som er i strid med nederlandsk lov, alminnelig sedelighet, offentlig orden og/eller tredjeparters rettigheter. Dette gjelder særskilt - men ikke utelukkende - opplysninger som tilbys uten tillatelse fra innehavere av opphavsrett, samt opplysninger som er krenkende, truende, fornærmende, rasistiske, hatefulle eller diskriminerende, spam, informasjon som inneholder barnepornografi, og informasjon som krenker tredjeparters privatliv, eller som utgjør en form for personforfølgelse, samt hyperlenker, trusler eller andre henvisninger til lignende informasjon på tredjeparters nettsider hvor som helst i verden (selv om den pågjeldende informasjonen er juridisk tillatt i det pågjeldende rettsdistriktet).

Ettersom det også er barn som bruker Nettsiden, er det forbudt å legge ut pornografiske eller på annen måte seksuelt insinuerende avbildinger eller tekster på Nettsiden.

Du er selv ansvarlig for meldinger som du legger ut via din profil. Hvis innholdet i meldingen din er ulovlig, kan du bli stilt til ansvar for dette.

Spillespill.no kan ikke garantere at innholdet i Brukerens meldinger er lovlig og/eller korrekt.

Du anerkjenner at Spillespill.no ikke har plikt til selv på hvilken som helst måte å kontrollere eller bearbeide Brukerens meldinger, hverken før eller etter at meldingen er lagt ut.

Hvis Spillespill.no oppdager at visse meldinger ikke overholder Bruksbetingelsene har Spillespill.no rett til å fjerne eller tilpasse de pågjeldende meldingene etter eget forgodtbefinnende.
Spillespill.no har også rett til å endre meldingene med henblikk på å øke og forbedre Nettsidens og/eller profilsidenes generelle kvalitet og/eller lesbarhet. Spillespill.no skal i den forbindelse tilstrebe å påvirke meldingenes generelle inntrykk og/eller betydning så lite som mulig.

Du fritar Spillespill.no for ansvaret for alle tiltaler som kan oppkomme av en overtredelse av tredjemanns rettigheter som du har forårsaket ved bruken av din profil på Nettsiden, eller som har sitt opphav i en overtredelse av nærværende Bruksbetingelser.

Du gir Spillespill.no dessuten gratis alle rettigheter og/eller tillatelser som er nødvendige for å kunne legge ut dine meldinger. I hvert fald gis det en ubestridt, verdensomspennende, underlisensierbar og ikke-eksklusiv tillatelse til å offentliggjøre verket/arbeidet.

Alle Brukere kan gjøre Spillespill.no oppmerksom på andre Brukeres adferd eller meldinger som virker ulovlige. Disse meldingene skal helst sendes via e-post.

Når du oppretter en profil, står den automatisk i “privatfunksjon”. Det er mulig å offentliggjøre din profil. Det er opp til deg . Hvis du velger å offentliggjøre din profil, er du selv ansvarlig for offentliggjørelsen av dine opplysninger.
I tilfelle gjentatte klager og/eller overtredelser av disse Bruksbetingelsene har Spillespill.no rett til å nekte deg adgang til Nettsiden.

Hvis du til tross for det som er nevnt ovenfor likevel skulle støte på ulovlig eller uønsket innhold på en profilside, kan du bruke Spillespill.no’s såkalte “Notice & Takedown-prosedyre” (se også artikkel 10).

Artikkel 5. Intellektuell eiendomsrett

Nettsiden omfatter mange spill. Spillene på Nettsiden Spillespill.no er beskyttet av opphavsrett. Opphavsrettten tilhører generelt Spillespill.no eller leverandørene til Spillespill.no. I sistnevnte tilfelle har vi fått tillatelse av de pågjeldende leverandørene til å sette spillene på Nettsiden. I noen tilfeller har det ikke vært mulig å spore opp hvem som innehar opphavsrettten. Hvis du er den berettigede opphavsmann til et av spillene, og hvis du ikke har gitt oss tillatelse til å bruke spillene, kan du alltid gjøre bruk av vår “Notice & Takedown-prosedyre” (se også artikkel 10).

Spillespill.no legger også ut direkte lenker (deeplinks) til spill på tredjeparters nettsider. Hvis du ikke ønsker en direkte lenke til ditt spill, kan du alltid bruke vår Notice & Takedown-prosedyre.

Som Bruker har du kun rett til å spille spillene på Nettsiden.

Det finnes et eneste unntak for den regelen. Spillespill.no omfatter (blant annet) spill som er laget av Admeen B.V.. Spillene fra Admeen får kopieres og offentliggjøres igjen på følgende betingelser: de kopierte spillene skal publiseres på en spill-nettside; spillene må ikke endres; de påførte logoene må ikke fjernes. Admeen B.V. kan trekke tilbake ovennevnte tillatelse uten å oppgi noen som helst grunn.

Også Nettsidens utseende og sammensetning omfattes av intellektuelle eiendomsrettigheter. Disse rettighetene tilhører Spillespill.no. Du får ikke overta noen deler av Nettsiden uten forutgående tillatelse fra Spillespill.no.

Artikkel 6. Vedlikehold av og endringer på Nettsiden

Spillespill.no forbeholder seg retten til å sette Nettsiden eller deler av den ut av drift med henblikk på vedlikehold, endring eller forbedring av Nettsiden og Spillespill.no’s servere. Spillespill.no kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som du selv eller andre Brukere har lidt som følge av nedleggelsen av tjenestene.

Artikkel 7. Ansvar

Spillespill.no er ikke ansvarlig for noen form for skade som Brukeren har lidt, av hvilken som helst grunn, inklusive følgeskade, tap av profil og/eller de dermed forbundne opplysningene, eller immateriell skade.

Spillespill.no er ikke ansvarlig for noen form for skade som lides som følge av et besøk på tredjeparters nettsider.

Spillespill.no tilstreber å sørge for at det ikke forekommer upassende spill, reklamer eller meldinger på Nettsiden. Det er imidlertid ikke mulig å overvåke alt, og Spillespill.no har ikke alltid kontroll over annonsene. Spillespill.no påtar seg derfor intet ansvar for noen form for skade som du har lidt som følge av uventet tilstedeværelse av denne typen informasjon. Du kan alltid henvende deg til Spillespill.no hvis du skulle støte på denslags informasjon. Bruk i den forbindelse helst kontaktskjemaet.

Artikkel 8. Avtalens varighet og avslutning

Avtalen inngås på ubestemt tid.

Avtalen kan sies opp av Spillespill.no og av deg uten å oppgi grunn eller motivering. Avtalen kan sies opp ved å fjerne din profil, eller ved å forlate Nettsiden hvis du (Brukeren) ikke har noen profil. Ved avtalens avslutning forblir de følgende (deler av) artikler i kraft:

- Linje 12 i artikkel 4: Profilregler, lisensklausul

- Artikkel 7: Ansvar

Artikkel 9. Endring av Bruksbetingelsene

Spillespill.no forbeholder seg retten til å endre eller utvide disse Bruksbetingelsene.

Endringene gjelder også for avtaler som allerede er inngått, med iakttagelse av en periode på 30 dager etter at endringen er offentliggjort på Nettsiden. Endringer av underordnet karakter kan alltid gjennomføres.

Hvis du ikke ønsker å akseptere en endring i Bruksbetingelsene, har du mulighet til å oppheve avtalen i perioden inntil de nye betingelsene trer i kraft.

Artikkel 10. Notice & Takedown-prosedyre

Spillespill.no har innført en prosedyre som Brukene av Nettsiden, herunder også Foreldre til barn under 16 år, opphavsberettigede til spill, samt andre Brukere av Nettsiden kan bruke til å anmelde tilbud eller offentliggjorte opplysninger som etter deres mening er uønsket eller ulovlige.

Hvis Spillespill.no eller sistnevntes juridiske rådgirvere mener at klagen er begrunnet, har Spillespill.no rett til å fjerne det pågjeldende materialet eller gjøre det utilgjengelig. Dessuten har Spillespill.no rett til å overdra dine personlige opplysninger til anmelderen, eller til de behørige instanser, hvis du selv har lagt ut materialet på Nettsiden, eller hvis det ser ut til du har lagt det ut. Spillespill.no vil holde deg underrettet om prosedyrens forløp.

Hvis det gjelder eventuelt straffbart materiale har Spillespill.no rett til å anmelde dette til politiet. Spillespill.no har i den forbindelse rett til å overdra alle opplysninger om deg og andre eventuelt involverte Brukere til de kompetente instanser, samt til å utføre alle andre handlinger som disse instanser ber Spillespill.no om å utføre innenfor rammene av etterforskningen.

I tilfelle av gjentatte klager om informasjon som du tilbyr, har Spillespill.no rett til å oppsi og/eller avbryte avtalen og fjerne deg fra Nettsiden.

Du fritar Spillespill.no fra ansvaret for all skade som følger av det som er nevnt ovenfor. Spillespill.no er ikke ansvarlig for noen form for skade som du eventuelt lider på grunn av Spillespill.no innenfor rammene av en klageprosedyre, ikke heller hvis klagen viser seg å være ubegrunnet og informasjonen ikke er i strid med nederlandsk lov.

Artikkel 11. Sluttbestemmelser

Avtalen faller inn under nederlandsk lov.

For så vidt de tvingende rettsforskriftene ikke pålegger noe annet, skal alle tvister som eventuelt oppstår i anledning av avtalen, forelegges den kompetente nederlandske dommeren i Zwolle.

Delvis ugyldighet: hvis en bestemmelse i avtalen og/eller i Bruksbetingelsene viser seg å være ugyldig, påvirker dette ikke gyldigheten av hele avtalen og/eller bruksbetingelsene.

Avtalens parter skal fastsette nye bestemmelser som erstatter de tidligere. Disse bestemmelsene skal så mye som mulig avspeile hensikten med den opprinnelige avtalen / de opprinnelige Bruksbetingelsene.

Kontakt

Hvis du etter å ha lest våre Bruksbetingelser fremdeles har spørsmål, klager eller bemerkninger i forbindelse med disse Bruksbetingelsene, må du gjerne henvende deg til oss. I den forbindelse vil vi be deg om å benytte deg av kontaktskjemaet.

Admeen B.V.
til SpilleSpill.no
Duurzaamheidstraat 13
8094 SC Hattemerbroek
The Netherlands

E-mail: legal@admeen.com

Vi er registrert i Handelskammeret under nummer: 08154287